Komisija za sakralno dediščino

Člani komisije za sakralno dediščino

  • Zorko Bajc, voditelj KSD
  • Ana Sirk-Fakuč
  • Silvester Gaberšček
  • Anica Kovačič
  • Mira Ličen Krmpotič

Pravilnik komisije za sakralno dediščino

Številka: 3/13

Koper, 4. januarja 2013

I.         NARAVA IN NAMEN

01.  Namen komisije za sakralno dediščino (KSD) je, da redno pomaga škofijskemu ordinariju in cerkveno pravnim osebam, ki so pod njegovo oblastjo, v vsem, kar se nanaša na svetovanje varovanja, vrednotenja, liturgičnega urejanja in ohranjanja sakralne dediščine. Pomaga tudi redovnim skupnostim in skupnostim posvečenega življenja na ozemlju Škofije Koper.

02.  KSD vzdržuje stike in sodeluje z Zavodi za varovanje kulturne dediščine. To sta zlasti Zavoda za varovanje kulturne dediščine OE Piran in OE Nova Gorica. Prav tako navezuje stike in sodeluje z občinskimi in državnimi ustanovami, ki so pristojne za urejanje kulturne in umetnostne dediščine, s pristojnimi muzeji in arhivi.

03.  KSD v skladu s svojimi pristojnostmi pomaga cerkveno pravnim osebam pri pogovorih s civilno pravnimi osebami, ter sodeluje s škofijskimi in medškofijskimi službami, komisijami in ustanovami v zvezi s sakralno dediščino in cerkveno umetnostjo.

 

II.      PRISTOJNOSTI

04.  KSD je pristojna za presojanje vseh pobud in zadev v katerih se zahteva znanje glede varovanja, liturgičnega urejanja in pridobivanja cerkvenih umetnin in dobrin.

05.  KSD sodeluje s škofijsko kurijo in vsemi potrebnimi službami v zadevah, ki predvidevajo skrb za sakralno dediščino.

06.  KSD svetuje in pomaga cerkveno pravnim osebam pri pridobivanju sredstev za ohranjanje kulturne dediščine na občinskih, državnih in evropskih razpisih.

 

III. PRAVNA DOLOČILA IN PRISTOJNOSTI

07.  KSD opravlja svojo nalogo ob upoštevanju zakonskih predpisov splošnega cerkvenega in območnega prava, v skladu s civilno zakonodajo, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in v skladu s tem pravilnikom.

08.  KSD ima za opravljanje svojega dela naslednje pristojnosti:

a) svetuje upraviteljem cerkveno pravnih oseb glede sakralne dediščine, ter izdaja pisna soglasja k načrtovanim delom;

b)  pomaga upraviteljem cerkvenih pravnih oseb pri postopkih, ki so potrebni za pridobitev ustreznih dovoljenj glede varovanja sakralne in kulturne dediščine;

c) izvaja predhodne oglede na terenu in podaja oceno opravljenih del;

e) prireja in se udeležuje srečanj in seminarjev na področju sakralne in kulturne dediščine;

f)  pripravlja potrebno gradivo, formularje in pravilnike, ter posreduje potrebne informacije upraviteljem sakralne dediščine.

 

09.  Soglasje KSD je potrebno pridobiti v primeru nepremičnin sakralne in kulturne vrednosti, ki so v lasti cerkveno pravnih oseb:

a)    pri obnovi cerkva (župnijske, podružnične, romarske, pokopališke, svetišča, kapele), župnišč in ostalih pastoralnih objektov, pri statični sanaciji zidov, zvonikov, streh, obnovi zunanjih in notranjih ometov, pri izbiri barve pleskanja, pri sanaciji ali zamenjavi tlakov, pri ureditvi dostopov in prostora pred cerkvijo, itd.;

b)   pri spremembah namembnosti pastoralnih in liturgičnih prostorov, (zimske kapele, zvoniki, skladišča, itd. ) v obstoječih objektih;

c)    pri liturgičnem opremljanju cerkva, kapel, zlasti prezbiterija, krstilnice, stranskih kapel, zakristije, prižnic in spovednic;

d)   pri postavitvi ali obnovi ogrevalnih sistemov, razsvetljave, ozvočenja, elektrifikacije cerkve in zvonov, videonadzora, alarmnega sistema, odvlaževanja zidov;

e)    pri predelavi ali umiku nosilnih pregrad ali sten;

f)    pri izgradnji novih sakralnih objektov, ali dograditvi obstoječih s pomožnimi prostori;

g)    pri odtujitvi spomeniških nepremičnin, ki so v lasti župnij in drugih cerkveno pravnih oseb.

10.  Soglasje KSD je potrebno pridobiti v primeru premične sakralne dediščine.

a)    pri restavraciji fresk, stenskih in stropnih ornamentov, štukatur, ostale dekoracije, oltarjev in njihovih delov, vitrajev, krstilnikov, portalov in kamnitih vhodov ter vrat.

b)   pri restavraciji slik, kipov, liturgičnih paramentov (npr. kelihi, monštrance, svečniki, itd), cerkvene opreme, starejših knjig, sakralnega pohištva (orgel in njihovih omar, zakristijskih omar, korov, klopi, spovednic, prižnic, križevega pota),

c)    pri premikanju ali odstranitvi umetniških del in sakralne opreme z njihovega originalnega mesta v druge stavbe ali na druge lokacije (npr. v drugo cerkev, v župnišče, škofijski muzej, itd.);

d)   pri postavitvi ali izdelavi novih umetniških del v cerkvah (tudi, če gre za donacije), križevih potov, kipov, slik, vitrajev, bander, lestencev, okraskov, fresk, mozaikov, vrat iz različnih materialov.

e)    pri odtujitvi premičnin, ki so v inventarju določene kot dragocenosti, starine ali umetnine.

11.  Soglasje KSD je potrebno pridobiti pri izposoji ali publiciranju sakralne dediščine:

a)  pri začasni izposoji umetnin in sakralne dediščine za razstave

b)  pri izdelavi faksimil ali kopij premičnin.

12.  Soglasje, ki ga izda KSD, je pogoj za pridobitev ordinarijevega dovoljenja. KSD bo ustrezna navodila in soglasje posredovala v roku 30 dni od sprejetja vloge.

IV. ČLANI KSD

13.  Člane KSD imenuje škof ordinarij. Njihov mandat traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. V komisijo se imenujejo verniki, ki so strokovnjaki na področju umetnosti, (zlasti sakralne), liturgije, restavratorstva, konservatorstva, umetnostne zgodovine, arheologije, gradbeništva in arhitekture.

14.  KSD vodi voditelj komisije, ki ga predlagajo člani komisije, potrdi pa krajevni ordinarij. Voditelj komisije koordinira delo v KSD, vodi arhiv tekočih zadev in izdaja pisna soglasja v imenu komisije.

V. PRENEHANJE KSD

15.  KSD preneha z delovanjem po izteku mandata petih let ter ob izpraznitvi škofijskega sedeža.

VI. KONČNA DOLOČBA

16. Komisija župnijam svetuje brezplačno. V primeru ogledov po župnijah so člani komisije upravičeni do povrnitve potnine, materialnih stroškov in nagrade v vrednosti enega mašnega daru na člana komisije.

17.  V primerih, ki jih ta statut ne določa, veljajo splošni predpisi cerkvenega prava in civilna zakonodaja na tem področju.

Pravilnik Komisije za sakralno dediščino je bil sprejet 28. novembra 2012.

Datoteke

  • Pravilnik komisije za sakralno dediščino
  • Navodila komisije za sakralno dediščino
  • Obrazec za pridobitev soglajsa komisije za sakralno dediščino