Komisija za zvonove

Člani komisije za zvonove

 • Martin Šuštar, voditelj KZZ in kolavdator
 • Slavko Hrast
 • Andrej Vovk

 

Pravilnik komisije za zvonove

I. UVODNA DOLOČILA

 1. Komisija za zvonove (KZZ) je komisija Škofije Koper, ki škofu, duhovnikom in sodelavcem na župnijah, pomaga, svetuje in skrbi za kvalitetno in ustrezno delovanje in vzdrževanju cerkvenih zvonov in izdaja soglasje ob naročilu novih zvonov na področju Škofije Koper.
 2. Komisijo imenuje in razrešuje škof. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani: voditelj komisije in dva člana, izmed katerih je vsaj eden kolavdator zvonov. Komisija si lahko za posamezna področja poišče tudi zunanje strokovne sodelavce.
 3. Škof imenuje člane komisije za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.

II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE KOMISIJE ZA ZVONOVE

 1. Komisija v skladu s splošnimi cerkvenimi predpisi in predpisi območnega cerkvenega prava, z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter EU, s strokovnimi merili in določili tega pravilnika, nadzoruje vse zadeve, ki so povezane s cerkvenimi zvonovi na ozemlju Škofije Koper, to je: vzdrževanje že obstoječih zvonov, bitje cerkvene ure, zamenjavo in prodajo zvonov, obnovo starih zvonov, pritrkavanje, popis in evidentiranje zvonov, varnost v zvonikih in naročanje novih zvonov, njihovo ustreznost, kvaliteto, pravilno montažo in elektrifikacijo.
 2. V kolikor člani komisije menijo, da za posamezna področja svojega dela potrebujejo še natančnejša določila in merila, lahko za ta področja pripravijo še natančnejša navodila. Za taka navodila in določila mora komisija pridobiti soglasje škofa in ŠGS.
 3. Župniki in župnijski upravitelji so se dolžni pred izvajanjem kakršnihkoli naročil ali del, ki zadevajo zvonove, njihovo montažo in elektrifikacijo, obrniti s pisno vlogo na komisijo za zvonove. Komisija je dolžna na vlogo pisno odgovoriti v roku 30 dni od prejetja pisne vloge.
 4. Komisija svetuje župnikom pri zbiranju ponudb in pri izbiri najprimernejših izdelovalcev zvonov ter izvajalcev montaže in elektrifikacije zvonov. Komisija preverja in nadzoruje kvaliteto opravljenih del. Komisija o svojem delu sproti poroča škofijskemu ordinariatu.
 5. Komisija pomaga pri pripravi pogodb med župnijo, kot naročnikom in različnimi podjetji in obrtniki, kot izvajalci. Pogodba med župnijo in izvajalcem stopi v veljavo, ko jo potrdi komisija.
 6. Župnija sme prevzeti nov zvon (zvonove) šele, ko njegovo (njihovo) ustreznost potrdi škofijski kolavdator, ki je predhodno že pisno podal oceno stanja v zvoniku.
 7. Komisija župnikom svetuje brezplačno. V primeru ogledov po župnijah, pa so člani komisije upravičeni do povrnitve potnine in nagrade v vrednosti enega mašnega daru na člana komisije.
 8. Župniki ali župnije, ki bi se pri vzdrževanju ali naročanju novih zvonov ali pri obnovi v zvonikih, kljub določilom tega pravilnika samovoljno in brez soglasja komisije, sami dogovarjali z obrtniki ali s strokovno neusposobljenimi za tovrstna dela, prevzamejo za te postopke vso moralno, materialno in denarno odgovornost.
 9. Ob koncu del komisija, po predhodnem pregledu, izda pisno mnenje o brezhibnosti izvedenih del.

III. SPLOŠNA DOLOČILA

 1. Komisija ima svoj žig. Prav tako ima svoj žig kolavdator.
 2. Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme ŠGS in potrdi krajevni škof.

Pravilnik komisije za zvonove je bil sprejet na seji ŠGS v Kopru, 28. novembra 2012.

 

Datoteke