Soglasje komisije za sakralno dediščino

Namen komisije za sakralno dediščino (KSD) je, da redno pomaga škofijskemu ordinariju in cerkveno pravnim osebam, ki so pod njegovo oblastjo, v vsem, kar se nanaša na svetovanje varovanja, vrednotenja, liturgičnega urejanja in ohranjanja sakralne dediščine. Pomaga tudi redovnim skupnostim in skupnostim posvečenega življenja na ozemlju Škofije Koper.

KSD vzdržuje stike in sodeluje z Zavodi za varovanje kulturne dediščine. To sta zlasti Zavoda za varovanje kulturne dediščine OE Piran in OE Nova Gorica. Prav tako navezuje stike in sodeluje z občinskimi in državnimi ustanovami, ki so pristojne za urejanje kulturne in umetnostne dediščine, s pristojnimi muzeji in arhivi.

KSD v skladu s svojimi pristojnostmi pomaga cerkveno pravnim osebam pri pogovorih s civilno pravnimi osebami, ter sodeluje s škofijskimi in medškofijskimi službami, komisijami in ustanovami v zvezi s sakralno dediščino in cerkveno umetnostjo.

Soglasje KSD je potrebno pridobiti v primeru nepremičnin sakralne in kulturne vrednosti, ki so v lasti cerkveno pravnih oseb:

 • pri obnovi cerkva (župnijske, podružnične, romarske, pokopališke, svetišča, kapele), župnišč in ostalih pastoralnih objektov, pri statični sanaciji zidov, zvonikov, streh, obnovi zunanjih in notranjih ometov, pri izbiri barve pleskanja, pri sanaciji ali zamenjavi tlakov, pri ureditvi dostopov in prostora pred cerkvijo, itd.;
 • pri spremembah namembnosti pastoralnih in liturgičnih prostorov, (zimske kapele, zvoniki, skladišča, itd. ) v obstoječih objektih;
 • pri liturgičnem opremljanju cerkva, kapel, zlasti prezbiterija, krstilnice, stranskih kapel, zakristije, prižnic in spovednic;
 • pri postavitvi ali obnovi ogrevalnih sistemov, razsvetljave, ozvočenja, elektrifikacije cerkve in zvonov, videonadzora, alarmnega sistema, odvlaževanja zidovpri predelavi ali umiku nosilnih pregrad ali sten;
 • pri izgradnji novih sakralnih objektov, ali dograditvi obstoječih s pomožnimi prostori;
 • pri odtujitvi spomeniških nepremičnin, ki so v lasti župnij in drugih cerkveno pravnih oseb.

Soglasje KSD je potrebno pridobiti v primeru premične sakralne dediščine.

 • pri restavraciji fresk, stenskih in stropnih ornamentov, štukatur, ostale dekoracije, oltarjev in njihovih delov, vitrajev, krstilnikov, portalov in kamnitih vhodov ter vrat.
 • pri restavraciji slik, kipov, liturgičnih paramentov (npr. kelihi, monštrance, svečniki, itd), cerkvene opreme, starejših knjig, sakralnega pohištva (orgel in njihovih omar, zakristijskih omar, korov, klopi, spovednic, prižnic, križevega pota),
 • pri premikanju ali odstranitvi umetniških del in sakralne opreme z njihovega originalnega mesta v druge stavbe ali na druge lokacije (npr. v drugo cerkev, v župnišče, škofijski muzej, itd.);
 • pri postavitvi ali izdelavi novih umetniških del v cerkvah (tudi, če gre za donacije), križevih potov, kipov, slik, vitrajev, bander, lestencev, okraskov, fresk, mozaikov, vrat iz različnih materialov.
 • pri odtujitvi premičnin, ki so v inventarju določene kot dragocenosti, starine ali umetnine.

Soglasje KSD je potrebno pridobiti pri izposoji ali publiciranju sakralne dediščine:

 • pri začasni izposoji umetnin in sakralne dediščine za razstave
 • pri izdelavi faksimil ali kopij premičnin.

Soglasje, ki ga izda KSD, je pogoj za pridobitev ordinarijevega dovoljenja. KSD bo ustrezna navodila in soglasje posredovala v roku 30 dni od sprejetja vloge.

Povzeto:  Pravilnik komisije za sakralno dediščino, št. 3/13

Datoteke

 • Obrazec za pridobitev soglajsa komisije za sakralno dediščino