Primopredaja župnije

Uvodna beseda

Nov predajno prevzemni zapisnik smo pripravili v sodelovanju  ordinariata, dekanov in posameznih duhovnikov. Pri njegovi sestavi smo  upoštevali predloge nekaterih italijanskih škofij. Želimo, da bo  prenovljen zapisnik v pomoč duhovnikom pri predaji in prevzemu župnij/e.  Priporočamo se za pripombe in popravke. Vsem, ki bodo zapisnik  uporabljali želim na novem službenem mestu veliko Božjega blagoslova.

Priporočila

Predajno prevzemni zapisnik izpolni župnik /župnijski upravitelj/, ki predaja župnijo/je.

V poglavjih I. in II. se zapisnik piše “skupno” za  vse župnije, ki so predmet predaje. V III. poglavju pa se pri naslovih  A, B in C piše za vsako župnijo posebej. Pomembno je, da zapisniku ob  primopredaji priložimo tudi potrebne sezname in listine, ki so navedene v  zaključku zapisnika, ali navedemo točno mesto, kjer se ti seznami  nahajajo v župnijskem arhivu. V koliko še nimamo teh seznamov so nam v  pomoč pri sestavi seznamov predloge, ki jih prilagamo predajno  prevzemnemu zapisniku.

Župnik, ki župnijo/je preda naj z vsebino zapisnika seznani člane ŽPS  in ŽGS pred svojim odhodom ter do 15. julija, pošlje kopijo zapisnika  (lahko tudi po e-pošti) duhovniku, ki župnijo prevzema in dekanu, se se  bosta z vsebino zapisnika pravočasno seznanila. Pri sami primopredaji se  zapisnik dopolni s pripombani in pojasnili župnika, ki sprejema in  dekana, ki nadzira primopredajo. Usklajen predajno prevzemni zapisnik se  natisne v štirih izvodih. (Župnija, duhovnik, ki župnijo preda,  dekanija, škofija). Škofijskemu izvodu zapisnika priložite tudi obrazec  veroizpovedi in obrazec prisege ob sprejemu službe, ki ju podpišeta novi  župnik in dekan.

Novi župnik prevzame župnijo v kanonično posest potem, ko zmoli  veroizpovedi, priseže ob sprejemu službe in podpiše predajno prevzemni zapisnik ob navzočnosti dekana ali ordinarija. S potrdilom o pravnem  zastopstvu župnije (Potrdilo, ki ga duhovnik dobi poleg dekreta o imenovanju) prevzame v upravo vse župnijske TRR-je, fotokopijo potrdila,  pa priloži tudi obrazcu za spremembo zastopnika župnije na AJPESu (Obrazec PRS-1-1). Prav tako na posebnem obrazcu zahteva spremembo  zastopnika v davnčem registru (Obrazec DR-04).
(NB: Zato potrebujete dve  fotokopiji tega potrdila).

Datoteke

  • Predajno prevzemni zapisnik
  • Obrazec PRS-1-1 za spremembo poslovnih subjektov
  • Predloge za izdelavo seznamov
  • Obrazec DR-04 za za vpis sprememb v davčni register
  • Prošnja za izdajo potrdila o statusu civilnopravne osebe
  • Obrazec veroizpovedi
  • Obrazec prisege zvestobe ob sprejemu cerkvene službe