Vizitacija župnije

Pomen vizitacije

Škof je učitelj, duhovnik in pastir delne Cerkve, ki mu je zaupana,  in zato vidno znamenje njene edinosti. Skupaj s svojimi sodelavci je  odgovoren za rast božjega kraljestva. Po zgledu in naročilu Jezusa  Kristusa dobrega pastirja mora poznati zaupano mu ljudstvo. Zato vernike  in njihove pastirje obiskuje. Njegovi obiski ali vizitacije, pa naj jih  opravlja sam ali po sodelavcih, morajo biti predvsem v pomoč  župnijskemu občestvu. (prim. kan. 396-398; 555, 54).
Škof ob vizitacija zbere vernike k evharistiji, jim oznanja božjo  besedo, deli zakrament svete birme, se zanima za verski pouk in vzgojo  ter pospešuje sodelovanje laikov. Pomembno je, da se pogovori z  duhovniki in drugimi pastoralnimi sodelavci, ter skupaj z njimi pregleda  načrt pastoralnega dela. Tako je vizitacija priložnost za nasvete in  medsebojno pomoč.
V Škofiji Koper je po območnem pravu določeno, da je redna vizitacija  vsaka 4 leta, ki jo opravi škof sam ali generalni vikar. Dekanova  vizitacija se opravi le v župniji, kjer to določi škof.

Priprava vizitacije

Vsaj 14 dni pred vizitacijo naj župnik pošlje vizitatorju poročilo,  ki ga je pripravil sam ali ob sodelovanju pastoralnih sodelavcev, na  podlagi vprašalnika za škofovo vizitacijo.
V poročilu naj bo opisano pastoralno stanje od zadnje vizitacije. V  primeru več župniji naj bo poročilo skupno za vse župnije, ob  upoštevanju navodil vprašalnika, ki pri določenih vprašanjih predvideva  odgovor za vsako župnijo posebej.
Vprašanja v točki X so namenjena za osebni pogovor duhovnika z  vizitatorjem. Župnik naj poseduje vprašanja v toki X tudi ostalim  klerikom, ki službujejo v župniji.
K pogovoru z vizitatorjem naj župnik pravočasno povabi tudi pastoralne delavce.
Pred vizitacijo je potrebno ažurno urediti predpisane župnijske  knjige  in po možnosti tudi arhiv. Župnik naj vizitatorju izroči točen spored in  program vseh predvidenih srečanj v okviru vizitacije.

Potek vizitacije

 1. Župnik vsaj 14 dni pred vizitacijo odda vizitatorju vprašalnik škofove vizitacije.
 2. Župnik se po telefonu ali v dopisu dogovori z vizitatorjem glede datuma, ure in poteka vizitacije.
 3. Župnik predloži vizitatorju na vpogled knjige, ki so predpisane po  splošnem in območnem pravu. Splošno cerkveno pravo predpisuje krstno,  poročno in mrliško knjigo. Po območnem pravu so predpisane še: birmska  knjiga, knjiga prvoobhajancev, opravilni zapisnik, župnijska kronika,  blagajniški dnevnik, inventarni zapisnik premičnin in nepremičnin za  župnijsko cerkev, za podružnice, za župnišče in druge cerkvene ustanove,  knjigo konvertitov in v polno cerkveno občestvo sprejetih vernikov,  knjigo ali mapo formalnopravno izstoplih iz RKC, knjigo ali kartoteko  župljanov, knjigo mašnih ustanov, intencijske knjige, oznanimo knjigo,  oklicno knjigo, seznam ali kartoteko učencev pri verouku, veroučni  delovodnik, knjigo bolnikov in druge knjige, ki jih predpiše krajevni  škof; posebne liste in mapne kopije cerkvenih parcel, najemne in  kupno-prodajne pogodbe iz časa po zadnji vizitaciji).
 4. Ob vizitaciji si bo vizitator ogledal tudi cerkvene objekte.  (Prednost imajo objekti, ki so bili od zadnje vizitacije obnovljeni in  tisti, za katere se načrtuje skorajšnja obnova).
  Vizitator obišče skupaj z župnikom tudi župnijsko pokopališče, kjer moli  za rajne in župnijsko cerkev, kjer pred tabernakljem počasti  Najsvetejše, obenem si ogleda notranjost tabernaklja.
  V kolikor je dogovorjeno in je dovolj časa, lahko vizitator obišče tudi dom ostarelih.
  Ob vizitaciji naj bo pastoralnim delavcem in cerkvenim uslužbencem dana priložnost, da se sami, brez župnika, osebno srečajo in pogovorijo z vizitatorjem.

Dogovor z birmovalcem.

Glede praznovanja birme se župnik dogovori z birmovalcem glede  srečanja z birmanci, starši in botri v okviru birmanske priprave. Pri  tem upoštevajte, da je birmovalec tudi škof Metod Pirih, ki pa ni  vizitator. Vizitacijo v tem primeru opravi generalni vikar.  Najprimernejši čas za srečanje z birmanci in starši je čas birmanske  devetdnevnice.
Pred podelitvijo birme naj birmanci in birmanke opravijo preizkus  verskega znanja pred dekanom ali dekanijskim referentom za birmance.
Dobro je, če birmovalcu posredujete tudi pisni program poteka birmanske slovesnosti.

Dar birmovalcu in vizitatorju

Dar za birmovalca ob birmi je 10 € na birmanca, (prispevajo birmanci ali njihovi starši).
Dar za vizitatorja ob vizitaciji je 85€. Poravnajo ga župnije, ki so predmet vizitacije.
Potni stroški se vizitatorju in birmovalcu povrnejo iz škofijskega sklada za potnine.

Datoteke

 • Vprašalnik škofove vizitacije 2024.pdf
 • Vprašalnik škofove vizitacije 2024.docx
 • Priporočila glede vizitacije