Občni zbor Škofijske Karitas Koper 2012

Poročilo z občnega zbora Škofijske Karitas Koper 2012.


V Vipavi bo v soboto, 3. marca 2012, potekal občni zbor Škofijske Karitas Koper. Zbor se bo ob 9.00 začel z mašo v župnijski cerkvi v Vipavi, ki jo bo daroval koprski škof msgr. Metod Pirih. Ob 10.00 bo v prostorih Škofijske gimnazije Vipava sledil statutarni del. V okviru popoldanskega programa bo ob 14.00 predavanje Aleša Čerina, ob 15.00 delo v skupinah, ob 16.00 pa sklep.


Poročilo o delu Škofijske Karitas Koper v letu 2011

V koprski škofiji je Karitas organizirana v 166 župnijah, ki so razporejene v 77 župnijskih in 25 medžupnijskih Karitas, ki se združujejo v tri območne Karitas (Goriška, Istrska in Tolminska). Pet je dekanijskih Karitas (Idrija Cerkno, Ilirska Bistrica, Kraška, Postojnska in Vipavska) ter 13 Centrov Karitas (Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Grgar, Ajdovščina, Idrija, Postojna, Pivka, Sežana, Ilirska Bistrica, Koper, Portorož in Izola), kjer sodelavci iz župnijskih Karitas z dogovorjenimi uradnimi urami nudijo ljudem osnovne informacije in pomoč. Specifični programi se izvajajo v štirih domovih in sicer v Soči, v Solkanu, na Cesti in v Bertokih.

Škofijska Karitas Koper ima tri zaposlene za polni delovni čas in tri za polovični delovni čas. Večina dela sloni na prostovoljcih. 1.550 stalnih in 2.069 občasnih prostovoljcev je lani opravilo 119.939 ur prostovoljnega dela, ki preračunane po normativih Zakona o prostovoljstvu znašajo vrednost 1.145.998,00 EUR.

Škofijsko Karitas Koper (ŠK) vodi ravnatelj Matej Kobal, Tajništvo pa je telo, ki v skladu s statutom ŠK daje pobude, izpeljuje akcije, povezuje in spodbuja delo odborov. Pripravljen je bil Strateški načrt za obdobje 2011–2016.

V sklopu ŠK Koper delujejo naslednja delovna telesa:

  • Odbor za raziskovanje in obveščanje skrbi za obveščanje znotraj Karitas in predstavitev dela navzven. V letu 2011 je bilo v javnost poslanih 37 obvestil, več kot 150 krat pa je bilo delo ŠK predstavljeno v različnih medijih.
  • Odbor za oblikovanje se posveča oblikovanju sodelavcev, kakor tudi družbe, s poudarkom na prostovoljstvu in solidarnosti: predavanja, duhovne obnove, srečanja, Teden Karitas.
  • Odbor za svetovanje nudi podporo sodelavcem na terenu, ki so se v lanskem letu še bolj intenzivno srečevali z ljudmi v različnih stiskah in jim nudili osebno podporo, laično svetovanje in pomoč pri iskanju strokovne pomoči.
  • Odbor za deviantnost: sodelavci Karitas so po svojih močeh pomagali poiskati primerne strokovnjake za alkoholike, odvisnike, ženske, ki so žrtve nasilja in ljudi s težavami v duševnem zdravju. Znotraj Karitas so specializirani programi v okviru Zavoda Karitas Samarijan in Zavoda Pelikan Karitas. V redno pomoč brezdomcem, ki vključuje hladni obrok, higienski sklop in svetovanje, je bilo v Dom Karitas v Bertokih vključenih 69 brezdomcev. V Domu Karitas v Soči so se izvajali različni tabori in letovanja, tako da je bilo v letu 2011 v domu 1.277 nočitev, od tega 412 otrok in 865 odraslih. Program za otroke Popoldan na cesti se je izvajal na štirih lokacijah: Cesta, Slap, Pivka in Ilirska Bistrica. Vanj je bilo vključenih 89 otrok.
  • Odbor za bolne, invalide in drugače prizadete nudi pomoč na ravni župnijskih Karitas in je po zbranih podatkih dosegla 14.000 starejših in bolnih (obiski, srečanja, pomoč v gospodinjstvu). Novost lanskega leta v zvezi z delom s starejšimi so medgeneracijski centri in samopomočne skupine, ki so zajele 545 oseb. V Portorožu so potekale strokovno vodene počitnice za družine, otroke in starejše, udeležilo pa se jih je 110 oseb.
  • Odbor za materialno pomoč: v letu 2011 so se prejemnikom pomoči iz leta 2010 pridružili novi prosilci, predvsem ljudje, ki so bili zaradi stečajev, neizplačanih ali nizkih plač prisiljeni iskati pomoč. Nekateri so se obrnili na Karitas samo enkrat ali dvakrat in so si hitro sami poiskali rešitev iz nastale situacije, ostali pa so tisti, ki so se jim nadomestila za brezposelnost iztekla in jim ni uspelo dobiti novega dela. Na ŠK ugotavljajo, da so potrebe ljudi, ki so pristali le ob socialnih transferih, večje. Za osnovno preživetje še gre, ostajajo pa neporavnane položnice za nujne in tudi manj nujne stroške, več je tudi takih, ki so se zadolžili in kreditov ne morejo vračati. Iz podatkov je razvidno, da je bilo s strani Karitas bistveno več razgovorov (71.926), ponekod je bilo potrebno celo razširiti dežurstva, da so se izognili velikim vrstam prosilcev pomoči.

Materialna pomoč družinam in posameznikom

Materialna pomoč družinam in posameznikom se je izvajala preko župnijskih in dekanijskih Karitas, glavnina pa v 13 Centrih Karitas po celotni škofiji. Pomoč v hrani je prejemalo 3.524 družin ali posameznikov, pripravljenih je bilo 15.255 paketov za 17.358 oseb. Oblačila, obutev, pohištvo in druge osebne predmete je prejelo 4.608 oseb.

Skupna teža zbrane in razdeljene hrane znaša 458.428 kg/l, pri čemer največji del predstavlja hrana iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v EU. Vrednost hrane je preračunana na povprečne maloprodajne cene v trgovini in znaša 556.610,00 EUR. Finančno pomoč pri plačilu računov je na vseh nivojih prejelo 809 družin in posameznikov v skupnem znesku 125.124,00 EUR.

Pomoč otrokom poteka tudi preko programa Posvojitev na razdaljo, v katero je vključenih 181 otrok, kar skupaj predstavlja 54.300,00 EUR letne pomoči. Šolske potrebščine je prejelo 1.322 družin za 2.755 otrok v vrednosti 30.000,00 EUR, skupna finančna pomoč otrokom pa je znaša 105.000,00 EUR.

Materialna in finančna pomoč sta presegli 700.000,00 EUR, v znesek pa ni všteto prostovoljno delo. Na vseh nivojih Škofijske Karitas Koper je v letu 2011 različne oblike materialne in nematerialne pomoči (družine, samski, otroci, starejši, bolni, invalidi, brezdomci, migranti) prejelo 57.458 (leto prej pa 36.935) oseb. V lanskem letu se je tako pomoč Karitas dotaknila 21,5 % prebivalcev koprske škofije.


Dobrodelne akcije Škofijske Karitas

Postni akciji Streha nad glavo in Plamen upanja za otroke sta bila namenjeni pomoči ljudem na področju Škofijske Karitas Banja Luka, skupna vsota pomoči je znašala 35.000,00 EUR. Zgibanke Pomagam pomagati so bile namenjene enkratni pomoči ali vključitvi v trajnejše oblike pomoči. V enkratno pomoč se je vključilo 859 darovalcev. Dar za stisko predstavljajo košarice po trgovinah in posode na javnih krajih. Posvojitev na razdaljo in Namenska pomoč sta trajnejši obliki pomoči; v Posvojitev na razdaljo je vključenih 257 darovalcev, v Namensko pomoč pa 578.

Umetniki za Karitas je celoletni projekt, ki ga sestavljata kolonija umetnikov in potovanje prodajnih razstav. V letu 2011 je bilo udeleženih 99 avtorjev, razstave pa so bile na 11 krajih v Sloveniji in zamejstvu.

Škofijska Karitas Koper je vključena tudi v vse akcije Slovenske Karitas kot so Ne pozabimo, Otroci nas potrebujejo, Pomagajmo preživeti, Klic dobrote. Glavni viri prihodkov so odmera dohodnine državljanov, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), lokalne skupnosti ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Škofijska Karitas Koper je ustanovitelj Zavoda Karitas Samarijan, ki izvaja naslednje programe:

  • Vrtnica je socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom. Izvaja se v Bertokih in v stanovanjski skupnosti v Truškah, vanj pa je bilo vključenih 129 uporabnikov.
  • Medgeneracijsko središče Samarijan deluje na treh lokacijah s 545 uporabniki. Celovita pomoč odvisnikom in njihovim svojcem se izvaja v Bertokih in Solkanu ter na terenu. V letu 2011 je bilo vključenih 31 uporabnikov.
  • Materinski dom Solkan in Dom Karitas na Cesti sta vključevala 28 uporabnic s 4.668 nočitvami.
  • Varna hiša Karitas za Primorsko je nudila zatočišče 16 uporabnicam z otroki z 2.028 nočitvami.

Programi in delo Škofijske Karitas Koper je podrobneje predstavljeno na 130 straneh v Zborniku, ki bo predstavljen na Občnem zboru.

Besedilo zbornika Škofijske Karitas Koper.


Pregled podatkov je pripravila namestnica ravnatelja Škofijske Karitas Koper Jožica Ličen, ki je na voljo tudi za dodatne informacije in pojasnila, GSM: 041/429–713, e-naslov: jozica.licen@rkc.si.