Občni zbor Škofijske karitas Koper 2019

Občni zbor Škofijske karitas Koper bo v soboto, 23. marca 2019, ob 9.00 v avditoriju Škofijske gimnazije Vipava.

Ob 9.00 bo sveto mašo daroval upokojeni koprski škof msgr. Metod Pirih, sledil bo statutarni del občnega zbora s predstavitvijo poročil, razpravo o njih in glasovanjem. Nato bo kulturni dogodek.

 

Dnevni red: 

9.00 sveta maša v avditoriju ŠGV; ob somaševanju duhovnikov, vodil škof Msgr. Metod Pirih

10.00 vpis udeležencev, gradivo, kava, čaj

10.30 statutarni del Občnega zbora: poročilo za 2018 in program dela za 2019

12.30 družabni del: mladi iz PNC in dramski igralec Gregor Čušin

14.00: kosilo                                                                                               

Glede na to, da želimo pomladiti vrste sodelavcev Karitas v duhu »modrost starosti naj plemeniti dela mladosti«, smo pripravili nov logotip Usmiljenega Samarijana, ki ga je izdelala slikarka in ilustratorka Silva Karim. 

ZBORNIK

Povzetek zbornika:

Škofijska karitas Koper (ŠK) je pripravila zbornik, v katerem so opisani posamezni programi in število ljudi v stiski, ki so skozi te programe prejeli pomoč. Zbornik obsega 130 strani in je priloga tega sporočila, zato le nekaj podatkov:

ŠK ima, poleg 10 zaposlenih strokovnih delavcev in dveh zaposlenih preko javnih del, tudi 1.222 stalnih in 1.335 občasnih prostovoljcev, ki so v letu 2018 opravili 119.096 ur prostovoljnega dela. 

Osnova delovanja so Župnijske karitas, ki se združujejo v 3 Območne (Goriška, Istrska in Tolminska) in 5 Dekanijskih karitas (Idrija – Cerkno, Ilirska Bistrica, Kraška, Postojnska, Tolminska in Vipavska). Materialna pomoč se izvaja v Centrih karitas: Bovec, Tolmin, Grgar, Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija, Sežana, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Koper, Portorož in Izola. Specifični programi ŠK v Domu Karitas v Soči, Hiši Malorca v Ajdovščini, Dom karitas na Cesti, Hiša karitas v Bertokih, sedež ŠK je v Domu karitas v Solkanu. V Solkanu je tudi sedež Zavoda karitas Samarijan, katerega ustanovitelj je ŠK in izvaja svoje programe v Solkanu, Šempetru in Bertokih. 

Pomoč družinam in posameznikom je najbolj razširjen program pomoči ljudem, ki se znajdejo v materialni ter duševni in duhovni stiski. Nekaj podatkov:

 • 1.428 družin in 1.074 posameznikov je v Centrih karitas prejemalo materialno pomoč.
 • Razdeljene je bilo 334 ton hrane in higienskega materiala ter veliko oblačil in obutve. Pripravljenih je bilo 17.967 paketov.
 • Najbolj revni so prejeli tudi finančno pomoč pri plačilu položnic v znesku 55.383 Eur.
 • Spremljanje prejemnikov pomoči je razvidno tudi iz tega, da je bilo z ljudmi v stiski opravljenih 28.574 pogovorov, od tega je bilo 1.102 deležnih raznih svetovanj, v težjih primeri so bili napoteni k različnim strokovnjakom.
 • Konkretna pomoč družinam in posameznikom na vseh nivojih je znašala 516.822.

Pomoč otrokom je tekla na dveh nivojih:

 • Materialna in finančna pomoč: 778 družin s 1.569 šolarji je prejelo pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, v posvojitev na razdaljo je vključenih 117 otrok. Skupna pomoč otrokom je bila 106.628 Eur.
 • Popoldan na cesti:264 otrok na desetih lokacijah skozi vse šolsko leto obiskovalo program učne pomoči in organiziranega preživljanja prostega časa. V poletnem času pa so bili tabori v Soči in Portorožu.
 • Mlada karitas:117 mladih prostovoljcev pomaga pri učni pomoči, druženju otrok in sodeluje v poletnih taborih in drugih dejavnostih za otroke in mlade. 

Pomoč starejšim: to je v glavnem teklo na ravni župnijskih Karitas (ŽK), kamor spadajo obiski, romanja, družabna srečanja, druženje in tudi konkretna pomoč. Iz zbranih poročil je razvidno, da se je tovrstna pomoč dotaknila 18.857 ostarelih, bolnih in drugače preizkušenih. 

Brezdomci:

 • Bertoki so dnevni center, ki poleg materialne in strokovne pomoči nudi brezdomcem tudi higienski sklop, predvsem pa podporo pri iskanju poti iz nastale situacije. Sem je mesečno redno prihajalo povprečno 37 oseb, občasno pa 64.
 • Hiša Malorca v Ajdovščini je nastanitveni program in je nudila streho nad glavo in vsakodnevno podporo in pomoč v povprečju 10 brezdomcem; v letu 2018 je bilo 15 različnih uporabnikov. 

 

Zavod Karitas Samarijan je ustanovila Škofijska karitas Koper za izvajanje specifičnih programov:

 • Materinski dom v Solkanu in Šempetru je nudil zavetje 30 ženskam in otrokom s povprečno 554 nočitvami mesečno.
 • Varna hiša je sprejela 5 žensk in 3 otroke s 1.548 nočitvami.
 • Svetovalnica Lučka je nov program, v letu 2018 je bilo vključenih 74 kontinuiranih uporabnikov in 78 občasnih uporabnikov.
 • Vrtnica, socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom je nudila pomoč 35 uporabnikom, 73 anonimnih je vključenih v informativno svetovanje, 257 oseb pa je vključenih v preventivne dejavnosti. Povprečno je bilo na mesec 233 nočitev.

Za pomoč ljudem v različnih stiskah smo izvajali različne programe, s katerimi smo tudi zbirali sredstva in opozarjali na problematiko. Z veseljem ugotavljamo rahel padec prosilcev pomoči na vseh področjih, je pa res, da so tisti, ki so ostali potrebni več pomoči, kot so jo bili v preteklosti. 

Pogled nazaj: Od leta 2008, ko se je začela recesija je karitas na področju Koprske škofije razdelila 4,8 milijona kilogramov hrane. Število prejemnikov pomoči pa je bilo največje leta 2011, in sicer 19.314 in najnižje leta 2018, in sicer 5.916.

Viri: glavni vir je prostovoljno delo sodelavcev karitas. Če bi te ure preračunali po normativih, ki jih določa Zakon o prostovoljstvu bi dobili znesek 1.163.449 EUR. Finančni viri pa so akcije znotraj mreže Karitas, podpora programov s strani MDDSZEM. MJU, FIHO, hrana EU, lokalnih skupnosti in nabirke po župnijah, kar znese na vseh nivojih 757.039 Eur.

Akcije in projekti: Sodelovanje v projektih in akcijah Slovenske . Projekti in akcije ŠK Koper: Namenska pomoč, Posvojitev na razdaljo, Dar za stisko in Umetniki za karitas. 

Načrti za leto 2019:

 • Nadaljevanje obstoječih programov
 • Spodbujanje prostovoljstva (Mlada karitas) in usposabljanje za delo z ljudmi v stiski (seminar za svetovanje)
 • Svetovalnica Bogdana Žorža za pomoč otrokom.
 • Vzdrževalna dela in obnova opreme v Domu karitas v Soči in Stanovanjski skupnosti v Truškah.

 

Povzetek iz zbornika pripravila: Jožica Ličen, ravnateljica Škofijske karitas Koper, GSM: 041 429 713, jozica.licen@rkc.si